Понеділок, 07 квітня 2014, 09:40

Професійність викладацького складу:

 

Склад комісії-  Денега П.М., Ханас І.С., Кульчицький В.Б.,Герговська Н.Я., Деркач О.О., Курлятович І.М., Поліщук А.П. ( список подається в порядку прийняття на роботу)

З 7 викладачів - 6 мають вищу категорію та запис в дипломі  «викладач». Це означає, що викладачі мають педагогічну підготовку, знають досконало проведення методики уроку і до всіх інновацій в навчальному процесі ставляться позитивно, з розумінням та завжди готові до змін.

 

Викладачі циклової комісії є учасниками методичних семінарів, творчих конкурсів, методичних об’єднань викладачів навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації. (Так  Герговська Н.Я., Кульчицький В.Б. прийняли участь у Всеукраїнському конкурсі «Моральний вчинок». Ханас І. С. щороку готує студентів до обласної олімпіади з історії України). Герговська Н.Я. була учасником семінару «Технології інтерактивного навчання у вищій школі».

 

 

Комісія соціально-гуманітарних дисциплін – це різновікова група і тому в такій команді створюються кращі умови для передачі досвіду, виключається одностороннє захоплення і замикання працівників на інтересах певного віку, значно вища взаємодопомога і підтримка працівниками один одного.

 

Члени комісії підтримують технікумівський устрій життя. Нам  притаманна виконавча дисципліна. Позитивна мотиваційність виконання функціональних обов’язків. Збереження позитивного мікроклімату. Виявлення й розвиток творчої ініціативи кожного.

 

 

Комісія соціально-гуманітарних дисциплін ініціювала виставку студентських фоторобіт, акцій, круглих столів-інформація була опублікована як в газетах, так на сайті технікуму.

Комісія активна в профорієнтаційній роботі.

Дотримуємось СИСТЕМНОСТІ В РОБОТІ. Проблема над якою працює комісія частково реалізується в методичних розробках та проблемах над якими працюють члени комісії.

Проблема, над якою працює циклова комісія: «Формування громадянської свідомості, політичної культури, толерантності, культури спілкування в урочний та позаурочний  час у студентів технікуму».

 

Проблеми над якими працюють члени циклової комісії :

«Формування громадянкості на уроках історії» (Ханас І.С.)

«Розвиток творчих здібностей та пізнавальної діяльності при виконанні самостійної роботи  з культурології» (Герговська  Н.)

«Формування правових знань в гуртковій роботі» (Деркач О.О.)

« Соціально-економічне становище світу» (Курлятович І.М.)

 

 

Основні напрямки роботи циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін на 2013- 2014 н. р.

1. На сьогодні стоїть гостро проблема поміняти мотивацію студентів до вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу. На меті є ПРОВЕДЕННЯ АНКЕТИ, метою якої оцінити рівень знань студентів із соціально-гуманітарних дисциплін та розглянути ступінь їх задоволеності отриманими знаннями у процесі навчання у ВНЗ.

2. Організація та проведення тижня циклової комісії. Розробка і проведення заходів щодо пропаганди культурного, етичного,  правового та історичного характеру в позаурочний час серед студентів;

3. Підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі використання інноваційних технологій навчання та здійснення особистого орієнтованого підходу у навчально-виховному процесі;

4. Підвищення якості та об’єктивності оцінювання навчальних досягнень кожного студента.

5. Впровадження в навчальний процес інноваційних форм і методів навчання.

Сьогодні всі члени комісії намагаюся працювати зі студентами так, щоб студенти не виступали  пасивними об’єктами навчально-виховного впливу, а виконували функцію активного суб’єкта,

І тому діяльність викладачів спрямована на активізацію роботи всіх студентів, які не були «заручниками» конспекту, а мали б  постійно вирішувати завдання, які вимагають переосмислення набутих знань.

Члени комісії не практикують отримання оцінки в позаурочний час. Студент має бути опитаним на уроці. Та не намагаються завантажувати студентів великим обсягом навчального матеріалу, а вимагають сконцентруватись на конкретних положеннях, тезах та подальшому  обговоренні.

Присутній творчий характер навчання та викладання,  викладачі кожного разу частково змінюють конспект своїх лекції, оновлюють та доповнюють завдання до семінарів. Навіть подача матеріалу не може в групі бути однаковою, бо запитання є різними і тому треба змінювати методику викладання.

6. Удосконалення методичних розробок з соціальних дисциплін та поповнення ними внутрішньої комп’ютерної мережі технікуму. На- писання методичних розробок на базі власного досвіду. Так цікавою є розробка Герговської Н. «Культурологічне виховання студентів» та методрозробка Кульчицького В.Б. « Історія рідного села»;

7. Підвищення ефективності використання створених навчально-методичних комплексів дисциплін у навчальному процесі. Так члени комісії підготували курс лекцій, завдання самостійної роботи та розмістили в технікумівській інтернет-бібліотеці;

8. Виявлення, вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи викладачів. Комісія узагальнила досвід роботи у вигляді Альбому комісії, презентації та Альбому портфоліо викладачів комісії;

9. Друк у періодичній пресі, виступ перед колегами з лекціями, підготовка доповідей, презентацій на засідання педради, методичної комісії.

10. Перегляд спеціаль¬них педагогічних телепередач, читання спеціальної, художньої, педагогічної літератури, ознайомлення з біблі¬отекою. Створення особистої мето¬дичної бібліотеки та картотеки комісії.

Позааудиторна робота комісії соціально-гуманітарних дисциплін  полягає в тому, що залучення студентів до  позааудиторної роботи з соціально-гуманітарних дисциплін сприятиме їх успішній соціалізації, розширить світогляд, формує   національну самосвідомість та культуру поведінки. Організація позааудиторної діяльності студентів  має величезні можливості. Вплив позааудиторної виховної роботи тим сильніша, чим більше різних видів діяльності вона містить, поєднуючи  та спонукаючи до роботи кожного студента.

 

Комісія розробила модель  позаурочної роботи з соціально-гуманітарних дисциплін, яка успішно реалізується в  навчальному закладі;

1. Діє гурток «Історикознавець», який очолює  Ханас І.С. Гурток сприяє формуванню у студентів

- зацікавленості  у  вивчені історії України, дослідженні цікавих історичних фактів;

- вміння критично мислити;

-  формуванню риторичних та комунікативних навичок.

В тижні комісії Іван Степанович провів гурток «Судове засідання на тему: Голодомор 1932-1933 років в Україні» та перегляд документального фільму про трагічні сторінки голодомору.

Курлятович Ірина Миронівна провела засідання географічного гуртка, на якому студенти першого курсу підготували міні-конференцію на тему «Рослинний покрив та тваринний світ України». Студенти виготовили багато наочностей та продемонстрували презентацію по темі.

2. Популяризація дисциплін соціально-гуманітарного циклу відбувається через проведення виставок, акцій, презентацій.

Так в тижні комісії в фойє пройшла виставка за участю 2-3 курсів «Презентуймо тебе,Україно», в якій студенти представляли наочно, риторично досліджувану тему. А це і популяризація національних цінностей,  та надання можливості для творчої самореалізації учасників, можливість для молоді переглянути сучасні підходи в питаннях держави, ролі молодих людей в ній, впливу суспільства на процеси, які відбуваються в країні, це поштовх по новому подивитись на історію, культуру та самого себе зі сторони. Щоб підготувати та провести такий захід студентам прийшлось самостійно вибирати тему, виготовляти наочності, готувати костюми, готувати страви, мапи, робити репетиції, щоб виступ був творчим та цікавим.

3. Була проведена акція «Квітка пам”яті» присвячена жертвам голодомору. Студенти в фойє технікуму розмістили мапу України,та зачитуючи спомини, вірші вшановували квіткою пам”ять жертв голодомору. Студенти на тканині вишили контури України та вирізали квіти та ще влучно, самостійно підібрали теоретичний матеріал.

Саме такими заходами студенти оволодівають новими способами пізнавальної діяльності, що сприяє розвитку співпраці та співтворчості. Студенти  вчаться виступати  та володіти великою аудиторією, проявляти свою креативність та поглибити знання, отриманих ними на уроках, розвивати їх пізнавальний інтерес, формувати предметну компетентність  засобами пошуково-дослідницької діяльністю.

4. Екскурсійна робота, яка ставить за мету не тільки взнати про пам”ятні місця України, а ще відбувається розвиток групової комунікативності, дисциплінованості, позитивного мікроклімату у студентів.

Пропонуємо

1.Провести пошуковий експеримент у вигляді програми по вивченню ефективності навчання соціально-гуманітарних дисциплін.  Плануємо провести цілеспрямоване педагогічне спостереження за студентами під час занять та позаурочний час використати  такі методи,  як анкетування,  інтерв’ювання,  розв’язання завдань,  під час яких студенти застосовували знання з різних соціально-гуманітарних дисциплін.

2.Зацікавлювати студентів соціально-гуманітарними дисциплінами через гурткову роботу, проведення акцій, виставок, презентацій.

3. Потрібно використовувати нові сучасні форми і методи навчання, і це дасть можливість підвищити якість навчання.

4. Необхідно вивчати індивідуальні особливості невстигаючих студентів для визначення дидактичних методів усунення причин неуспішності.

 

Шановні студенти, просимо взяти участь в анкетуванні.

 

Анкета № 1                                              Вкажіть курс_________________

Шановні студенти! Просимо Вас відповісти на запитання анкети, аналіз

яких допоможе удосконалити викладання соціально-гуманітарних дисциплін

у СТЕТІ.

1. Назвіть будь ласка соціально-гуманітарні дисципліни,  які на Вашу

думку впливають на формування особистості студента.

 

2. Як Ви вважаєте,  для чого студентам ВНЗ потрібно вивчення

соціально-гуманітарних наук? ___________________________________

3. Яка на Вашу думку роль соціально-гуманітарних дисциплін у

професійній діяльності майбутнього випускника СТЕТІ? _________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

4. Що найважливіше Ви почерпнули для себе у плані своєї вузівської

підготовки під час вивчення соціально-гуманітарних дисциплін?

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. Чи задоволені Ви якістю професійної підготовки у плані розвитку

своєї особистості? _________________________________________________

______________________________________________________________

6. Яких труднощів Ви найчастіше зазнавали під час вивчення

соціально-гуманітарних дисциплін? ____________________________

____________________________________________________________

7. Що б Ви запропонували для підвищення ефективності процесу

навчання студентів соціально-гуманітарним дисциплінам? _______________

______________________________________________________________

 

 

Анкета № 2

Шановні студенти! Просимо Вас відповісти на запитання анкети, аналіз яких допоможе підвищити рівень ефективного навчання студентів соціально-гуманітарним дисциплінам у СТЕТІ.

1. Ваше ставлення до питань з соціально-гуманітарних наук: а)  вивчав(ла) із зацікавленістю;  б)  вивчав(ла) не виявляючи особливої зацікавленості;  в)  скоріше не любив(ла), ніж любив(ла);  г)  не любив(ла);                    д)  важко відповісти.

2. Чи впевнені Ви,  що зможете здійснювати практичне використання отриманих знань із соціально-гуманітарних дисциплін? а)  певна річ, впевнений (а);           б)  впевнений(а);  в)  скоріше не впевнений(а);       г)  невпевнений(а);        д)  важко  відповісти.

3. Чи задоволені Ви знаннями,  навичками,  отриманими під час вивчення соціально-гуманітарних дисциплін з точки зору формування особистості студента? а)  повністю задоволений(а);  б)  задоволений(а);  в)  скоріше задоволений(а), ніж ні;  г)  незадоволений(а);                д)  важко відповісти.

4. Чи сприяє вивчення соціально-гуманітарних дисциплін формуванню Ваших творчих здібностей?  a) всеяко сприяє;        б)  сприяє;  в)  скоріше сприяє;     г)  не сприяє;  д)  важко відповісти.

5. Як Ви вважаєте, чи достатньо відведеної кількості навчальних годин

для вивчення соціально-гуманітарних дисциплін?  а)  вважаю, що недостатньо;  б)  скоріше не достатньо, ніж достатньо; в)  вважаю, що достатньо; г)  вважаю, що їх треба скоротити;  д)  важко відповісти.

6. Ваша думка про роль у Вашій майбутній професії знань,  умінь,

навичок із соціально-гуманітарних дисциплін: а)  обов’язково потрібні;       б)  потрібні; в)  навряд чи будуть потрібні;         г)  не потрібні;       д)  важко відповісти.

7. Ваша думка щодо рівня сформованості Ваших знань і навичок із

соціально-гуманітарних дисциплін.  а)  високий рівень;  б)  достатній рівень;  в)  середній рівень;     г)  низький рівень;      д)  важко відповісти.

 

Дякуємо за допомогу!

 

Голова комісії соціально-гуманітарних дисциплін Герговська Н.Я.

Пошук по сайту

Випадкове фото

Статистика сайту

Користувачі : 2422
Зміст : 675
Переглянути хіти змісту : 1343404